Додайте свій проєкт безкоштовно й почніть отримувати пропозиції від фрілансерів-виконавців вже за хвилини після публікації!

Курсовая робота

минув час актуальності


Студент, закінчуючи черговий етап роботи (відповідно до графіка ви- конання курсового проекту), подає готовий матеріал (описи, схеми алгори- тмів і програм, машинні роздруківки  і т.п.) для перевірки  правильності отриманих проміжних результатів і напрямку ходу подальших робіт із мо- делювання процесу функціонування конкретної системи. У ході виконання курсового проекту студент повинний виконати фо- рмалізацію опису об'єкта моделювання в термінах відомих математичних схем, розробити алгоритм імітації роботи моделі, виконати перевірку алго- ритму імітації, одержати статистичні оцінки заданих характеристик моделі, побудувати і провести факторний експеримент із заданою ціллю. 

 2. Рекомендований зміст пояснювальної записки курсового проекту 

 Пояснювальна  записка оформлюється згідно вимог  до оформлення технічної документації. Для складання пояснювальної записки рекоменду- ються наступні розділи: Вступ 1. Постановка задачі. 2. Концептуальної моделі системи. 3. Формалізація моделі системи. 4. Алгоритмізація моделі системи і її машинна реалізація. 5. Верифікація моделі. 6. Дослідження моделі. 7.  Інтерпретація  результатів  моделювання  системи,  формулю- вання висновків та пропозицій Висновки Додатки (лістинги  програм, лістинги  результатів  моделювання,  ре- зультатів проведення факторного експерименту) 

Завдання

На комплектувальний конвеєр складального цеху кожні 5±1 хвилин надходять 5 виробів першого типу і кожні 20±7 хвилин надхо- дять 20 виробів другого типу. Конвеєр складається із секцій, що вміщають по 10 виробів кожного типу. Комплектація починається тільки при наявно- сті деталей обох типів у необхідній кількості і триває 10 хвилин. При недо- стачі деталей секція конвеєра залишається порожньою. Визначити ймовірність пропуску секції, середні і максимальні черги по кожному типу виробів. Визначити економічну доцільність переходу на секції по 20 виробів із часом комплектації 20 хвилин.

Є можливість змінити назву 


 1.  14 днів 3 100 ₴
  Володимир
  Володимир Соколов
  1205     81  3   6

  доброго дня, реалізував подібну програму моделювання системи, ціну та терміни вказав за програму та звіт

  Україна Львів | 30 вересня 2019 |